Na dostavbě D4 je po 18 měsících od startu hotova více než třetina prací

Osmnáct měsíců po oficiálním startu dostavby dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, je hotovo zhruba 36 % díla.

Stavba D4 Via Salis byla zahájena v červnu 2021. Zatímco v loňském roce probíhaly desítky činností, které lze označit jako přípravné, letos již stavební práce běžely naplno. „Odhadem bude v průběhu letošního roku prostavěno přibližně 36 % z celkové hodnoty projektu“, uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert. „Jsme rádi, že se daří postup prací na Via Salis držet tak, jak byl naplánován, protože dostavba D4 je důležitá pro budoucnost PPP projektů v ČR. Je tedy naším cílem, aby zůstal první PPP projekt i nadále pozitivní referencí,” dodal Biegert.

Rok 2022: sanace, přeložky, zakládání mostů

Po osmnácti měsících od oficiálního zahájení stavby jsou některé části projektu dokončeny zcela a některé z podstatné části. Na celé trase budoucí části dálnice D4 byly dokončeny skrývky ornice, celkem 678 tisíc m3, z nichž přibližně 295 000 m3 bude znovu využito na stavbě a zbytek poslouží zemědělcům, a většina přeložek inženýrských sítí (zhruba 70 %). Proběhly práce na sanaci podloží v objemu 358 000 m3, jsou dokončeny asi ze 78 %, a ve zhruba jedné třetině jsou hrubé zemní práce na budování výkopů a náspů. U křižovatky Lety vznikl provoz pro výrobu betonových a asfaltových směsí, u nějž se počítá s produkcí přibližně 70 000 m3 betonu a 500 000 t asfaltových směsí. Tato lokalita byla z hlediska logistiky zvolena strategicky přibližně v polovině budovaného úseku tak, aby se minimalizovaly přepravní náklady a dopravou byly co nejméně zatěžovány obce na trase.

Pracuje se také na budování mostních objektů, jejich pilotovém založení pomocí vrtacích souprav a následně se pokračuje i s výstavbou základů, pilířů a opěr. Při těchto stavbách již bylo použito bezmála 11 000 m3 betonu. Celkem vznikne na budovaném úseku D4 čtyřicet nových mostních konstrukcí. Některé mosty ve špatném technickém stavu musí být odstraněny. Stavaři již letos odstranili dva mosty v blízkosti Mirotic a na jejich místě vznikají nové.

Jednou z největších akcí letošního roku je odtěžování velkého skalního masivu u obce Milín, aby tak byl vytvořen dostatečný prostor pro budoucí dálnici. Při zhruba 70 odstřelech se v období 8 až 9 měsíců odtěží 43 000 kubických metrů horniny, které budou znovu použity v rámci terénních úprav na D4. Odstřely masivu probíhají s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Byla zvolena metoda „drill and blast”, která výrazně snižuje hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. Maximum masivu bude odtěženo do března 2023, poté se bude úsek u Milína uzavírat kvůli budování hlavní trasy dálnice. Celková doba, po kterou je Koncesionářskou smlouvou připuštěn provoz přes Milín, je limitována 200 dny.

S plánovanými uzavírkami roku 2023 úzce souvisí i budování objízdných tras, na něž byl nebo bude převeden provoz ze silnice I/4 tak, aby se uvolnila hlavní trasa a mohly na ní bezpečně probíhat stavební práce.

„Na dostavbě dálnice D4 působí několik společností ze Skupiny VINCI Construction CS, jmenuji například EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮMSTAV i naše specializované provozovny, jako je PREFA PRO, OKT, VIALAB, nebo EUROVIA Asfalt, jež letos v prostoru křižovatky Lety vybudovala areál na výrobu materiálů pro stavbu. Denně na této stavbě v celé trase dle prováděných technologií působí stovky našich strojů, a především našich kolegů a kolegyň, díky kterým práce postupují dle stanovených harmonogramům,“ sdělil Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS, jejíž součástí je dceřiná společnost DIVia stavební, která je zhotovitelem stavby pro Via Salis.

Práce na Via Salis se nezastaví ani mimo hlavní stavební sezónu, ale budou pokračovat pouze činnosti, u nichž je technologicky možné, aby probíhaly i v zimním počasí. Bude se pracovat například na přeložkách, na některých zemních úpravách nebo na odtěžování skalního masivu u Milína. Zároveň se bude vše připravovat na zahájení plné stavební sezony na jaře 2023.

Rok 2023: dokončení prvních kilometrů vozovek

V příštím roce bude část nově vybudovaných úseků využita v rámci dočasné organizace dopravy, což znamená, že účastníci silničního provozu budou částečně využívat některé části budoucí D4.

Na 5,5 km dlouhém úseku č. 2 (Háje-Milín) začne v dubnu 200denní uzavírka, během níž povede doprava po místní komunikaci přes Milín, poté bude ke konci roku 2023 doprava přesměrována na novou levou polovinu již zhotovené dálnice. Pravý jízdní pás budoucí dálnice včetně mostů by měl být otevřen také na 3,6 km dlouhém úseku č. 6 (Mirotice, rozšíření). Doprava bude také odkloněna ze stávající I/4 na nově budovanou souběžnou komunikaci II/604 v úseku č. 4 Lety-Čimelice (2 590 m), a to za účelem výstavby mostů a hlavní trasy. Kromě budování nových tras (celkem 32 km) se stavaři zaměří také na 16 km v tzv. brownfieldovém úseku, kde dojde k modernizaci stávajících úseků pozemních komunikací zahrnutých do projektu. Významnou akcí v roce 2023 bude i zahájení výstavby dálničních odpočívek Krsice v úseku č. 5 a postupně se bude budovat také dálniční informační systém. V neposlední řadě je třeba zmínit i výstavbu nového operačního střediska, odkud se bude v období koncese řídit správa a údržba 48 kilometrů nově vybudované dálnice D4. Umístěno bude u křižovatky Lety.

Po Via Salis přijdou další PPP

Historicky první dálniční stavba, která v ČR vzniká na základě PPP modelu, hraje významnou roli i jako referenční projekt pro další zvažovanou výstavbu dopravní infrastruktury formou partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Dosavadní průběh pilotního projektu již na svém srpnovém zasedání projednávala vláda a označila jej za úspěšný. „Stavba D4 je referenčním projektem při rozhodování o dalším využití PPP u dalších infrastrukturních projektů. Při současném napjatém stavu veřejných financí je to jedna z možných cest, jak rozložit finanční zátěž v čase. S využitím PPP proto nyní počítáme například na východních úsecích dálnice D35,“ uvedl k tomu ministr dopravy Martin Kupka.